...

چونکه درد و رنج ما درد تو نیست
درد و رنجت باد هر چه هست و نیست
تو جدا و او جدا و ما جدا
"متحد جانهای مردان خدا"
خانواده کیست ؟ آنکس با تو است
بهر خدمت گردن همت ببست
 اینکه من تنها، تو هم تنها جدا
افعی و مار است و از آدم سوا
تو ز جنسم نیستی ، بی غم برو
چون که لایق نیستی کم کم برو
دخت ما از جنس ما بودست و هست
از شراب تلخ تو گشتست مست
عقل او را من بجا می آورم
جامه دشمن به دندان می درم
(اصل بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است
تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است)

 

                                     ا
  


منبع این نوشته : منبع